Die groot opdrag wat Jesus sy dissipels gegee het, was: Gaan dan heen en maak die mense my dissipels. Wat beteken die woord dissipel? Ek glo dit is iemand wat doen wat sy Meester doen. So ons moet dieselfde paadjie as Hy loop. Ons moet doen wat Hy gedoen het. Dit is dan ook wat ons doelwit is by die Bybelskool. Ons wil graag dat elke persoon 'n lewe sal lei wat soos Jesus s'n was. Dat ons 'n verskil in mense se lewens sal maak, en dit is met elke persoon waarmee ek in kontak kom. Dat die persone sal weet hulle het 'n ontmoeting met 'n persoon gehad wat se lewe navolgingswaardig is. Ons hoofdoel is om mense toe te rus soos Paulus dit aan die gemeente in Efese stel: "om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot ʼn volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus; sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedrieëry van die mense, deur sluheid om listiglik tot dwaling te bring; maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in Hom wat die Hoof is, naamlik Christus, uit wie die hele liggaam—goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate—die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde."

Bybelskool

Een van die grootste uitdagings vir 2008 was om ʼn suksesvolle bybelskool te begin in die gemeente, groot was die verbasing na die bekendstelling toe daar uit die volgende gemeentes: Parow 18, Worcester 7, Strand 7, Porterville 1 - studente registreer onderskeidelik vir Bediening en Berading studies. Hierdie registrasies sluit in Sertifikaat, Diploma, Bachelors, Meesters asook Doktorale kwalifikasies.  Die kursusse wat aangebied word onder leiding van Dr. Johan Grobler tref 'n balans tussen teorie en praktyk, akademie en geestelike  groei. Terwyl daar absolute toewyding is aan akademiese standaarde en leersuiwerheid, asook kennisname van die mees resente teologiese ontwikkelinge, is die kursus gerig op die bedieningspraktyk en leer  dit die student onder andere Skrifuitleg, prediking, berading, evangelisasie en pastorale werk. Die Bybelskool is ʼn geassosieerde kampus van verskeie internasionaal geakkrediteerde universiteite. Hierdie instellings bied  interkerklike teologiese kursusse oor 'n wye spektrum aan. Dit behels voorgraads-  en nagraadse kursusse en word aangebied deur dosente wat behoorlik gekwalifiseer en universiteit geakkrediteer en aangestel is. Die kursusse is dus akademies van 'n baie hoë standaard. Registrasie vir 2009 het reeds begin, ons vertrou dat hierdie ook ʼn geseënde jaar sal wees.

EBENHAESER BYBELSKOOL